ÇEVRE VE ATIK YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ

 • Tesislerde yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak,
 • Tesis çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak,
 • Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince yapılacak haberli denetimler sırasında; tesislerde hazır bulunmak ve istenen bilgi ve belgeleri sağlamak,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda evrak takibi, bilgi edinme ve ilgili işlerin takibi vb. konularda destek sağlamak,
 • Çevre yönetim faaliyetleri ile ilgili yapılacak analiz, ölçüm vb. hakkında müşavirlik hizmetlerini yapmak,

ATIK YÖNETİMİ

 • Atık yakma/beraber yakma ve Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) hazırlama lisans alımı konusunda danışmanlık hizmeti,
 • Deneme yakması planı hazırlanması, deneme yakması ölçümlerinin organizasyonu ve deneme yakması raporunun kontrolü,
 • Atık işletme planının hazırlanması,
 • Bakanlıktan yan ürün onayının alınması,
 • Alternatif hammadde kullanımı konusunda ilgili üniversite ile Kurumsal Akademik Rapor (KAR) hazırlanması,
 • Tesiste oluşan atıkların kodunun belirlenmesi,
 • Geçici depolama izni alınması,

ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ ALINMASI

 • Tesislerin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek, bu kapsamda yönetmelik hükümleri gereğince tesisin çevre izin ve lisans süreçlerinde tesis tarafından hazırlanan başvuru kapsamını incelemek, bu konuda gördüğü eksikliklerin tamamlanması için yönetime rapor hazırlamak, çevre izni ve lisansı başvurularını yapmak,
 • Başvuru değerlendirilmesi sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tespit edilebilecek değerlendirmeleri irdelemek, istenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,
 • Çevre izin ve/veya lisans başvurusu ile ilgili eğitim verilmesi,

ATIKSU YÖNETİMİ

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılacak analizlere ilişkin tabi olunan tablonun belirlenmesi, tesisten kaynaklanan tüm atıksuların yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesi (yeniden kullanım yapılıyorsa teknik rapor hazırlanması, deşarj mevcutsa izin alınması, kanalizasyon bağlantısı varsa bağlantı kalite kontrol izni alınması),
 • Atıksu Bilgi Sistemi; atıksu arıtma tesislerine ait bilgilerin sisteme kaydının yapılması, atıksu arıtma tesisi kimlik belgesinin alınması,

BEYAN VE BİLDİRİMLERİN YAPILMASI

 • Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) firma ve tesislerin entegre edilmesi, yeni tesis ya da firma eklenmesi, adres, unvan ve yetkili değişikliği yapılması, devir ve tesis kapatma işlemlerinin yapılması, sistemde tesis özelinde yaşanan diğer tüm sorunlarla ilgili çözüm üretilmesi,
 • Yeterlilik uygulaması; çevre yönetim birimine tesislerin ve çevre görevlilerinin tanımlanması, aylık çalışma takvimlerinin işlenmesi, vize yenileme başvurularının yapılması,
 • MOTAT Sistemi (Atık Beyanı); atıkların çıkışı sırasında sistem üzerinden girişlerinin yapılması, taşıma kontrol ve boşaltma numarası alınması sırasında yaşanan sorunlarla ilgili çözüm üretilmesi, lisanslı firmaya teslim edilen atıkların bildirimlerinin yapılması, MOTAT sistemi içerisinde mükerrer kayıtları olan tesislerde lisansların farklı tesis üzerine atanması ile ilgili yaşanan sorunların çözümlenmesi,
 • Ambalaj Beyanı;
  Ambalaj üreticilerinin mevzuat gereği zorunlu olarak ürettikleri ambalajlara ait bilgilerin ambalaj bilgi sistemine girişlerinin yapılması,
  Ambalaj tedarikçilerinin tedarik etmiş oldukları ambalajların ambalaj bilgi sistemine girişlerinin yapılması,
  Ürünlerini ambalajlayarak piyasaya süren firmaların ambalaj sistemi üzerinden beyanlarının yapılması (ithal ve ihraç edilen ambalajlar dahil) ve yıllık 1 tonun üzerinde tüketimi olan firmalar için yetkilendirilmiş kuruluşlarla anlaşarak ürünlerin piyasadan toplatılmasının sağlanması,
 • BEKRA Beyanı; kullanılan ve depolanan kimyasallara ait bildirimlerin yapılması, kimyasalların ilgili yönetmelik kapsamında sınıflandırılması, toplama kuralı uygulanarak tesisin seviyesinin belirlemesi,
 • Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi; üretilen kimyasallara ait güvenlik bilgi formları bilgilerinin sisteme işlenmesi,    
 • EEE ve AEEE Beyanı; Uygunluk beyan formlarının Bakanlığa sunulması ve piyasaya sürülecek olan elektrikli ve elektronik eşyalar için EEE ve AEEE bilgi sistemine girişlerin yapılması,
 • Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi; Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında olan tesislere Faaliyet Ön Bilgi Formu (FÖBF) oluşturulması, bildirimin ilgili sistem üzerinden yapılması ve il müdürlüğüne gönderilmesi,
 • Turizm işletmesi belgeli konaklama tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi verilmesine Dair Tebliği’nce; yeşil yıldız belgesi almak isteyen otellerde saha çalışmalarının yapılması, başvuru dosyasının hazırlanması, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek denetim için sunum hazırlanması ve sürecin takip edilmesi,
 • Çevre Etiketi Yönetmeliği kapsamında, ürün veya hizmetlerine çevre etiketi almak isteyen firmalar için başvuru dosyasının hazırlanması ve sürecin takip edilmesi,