a1
a2
a3
Haberler :

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) EMİSYON TİCARET SİSTEMİ (ETS) 3.FAZ (2013-2020) UYGULAMALARININ AB VE TÜRK ENERJİ SEKTÖRÜ AÇISINDAN İRDELENMESİ ( R. Barış Canpolat, İsmet Munlafalıoğlu )


Özet:Avrupa Birliği (AB) emisyon ticareti sistemi (ETS) AB’nin iklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında sera gazlarının (SG) daha düşük maliyetlerle azaltılması konusunda kullandığı en önemli araçlardan birisidir. AB ETS’nin 1.fazı (geçiş fazı) 2005-2007 döneminde uygulanmış, 2.fazı ise 2008-2012 dönemi kapsamında halen devam etmektedir.

AB ETS 3.faz uygulamaları 2013-2020 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Bu çalışmada, AB ETS uygulamalarından en fazla etkilenecek faaliyetlerden biri olan enerji sektörü irdelenmiştir. Türkiye’nin AB ile yürütmekte olduğu müzakereler düşünüldüğünde, ülkemizin iklim değişikliği, sanayi ve enerji verimliliği alanlarında hazırlamış olduğu strateji belgelerinin uygulanması açısından da konu büyük önem arz etmektedir.

Tamamı

Karbon Müzakerelerinde Yeni Açılımlar "Sektörel Yaklaşımlar" (İsmet Munlafalıoğlu, R.Barış Canpolat)

Bilindiği üzere küresel ısınmaya yol açan iklim değişikliği ile mücadele kapsamında dünya ülkeleri arasında adil ve sürdürülebilir bir uzlaşma sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar bugün itibariyle ekonomik, politik ve sosyal boyutlarıyla çok yönlü olarak devam etmektedir. Bu bağlamda ülkemizi de yakından ilgilendiren, gerek Avrupa Birliği (AB) gerekse de Birleşmiş Milletler (BM) seviyesinde ele alınan konuların başında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Kyoto sonrası (2012 sonrası) dönem için geçerli olacak protokol hazırlıkları gelmektedir. Bali Eylem planında da belirtildiği üzere, sektörel yaklaşımların gelişmekte olan ülkelerde eneri ve enerji yoğun sektörlerde seragazı emisyonlarının azaltılması için önemli bir teşvik aracı olacağı yönünde bir beklenti vardır. Şöyle ki, sistem hem emisyonların azaltılmasını teşvik edecek hem de gelişmiş ülkelerden teknoloji ve finansman akışını sağlayacaktır. Bu makale içerisinde, sektörel yaklaşıma neden ihtiyaç duyulduğu, türleri, hangi sektörleri etkileyebileceği ve Türkiye olarak neler yapmamız gerektiği gibi konulara açıklık getirmeye çalışacağız.

Tamamı

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi Revizyonu (İsmet Munlafalıoğlu, R.Barış Canpolat)

Avrupa Birliği Parlamentosu Emisyon Ticareti Direktifi ile ilgili revizyonu 17 Aralık 2008 tarihinde kabul etmiştir. Revize ETS ile ilgili temel bilgiler, veriler ve getirilen başlıca değişiklikler nelerdir?

Tamamı

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü (İsmet Munlafalıoğlu, R.Barış Canpolat)

Özet: BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü ile ilgili olarak hazırlanan sunum konu hakkında temel bilgileri, tarihçeyi ve güncel gelişmeleri içermektedir.

Tamamı

AVRUPA BIRLIGI EMİSYON TİCARETI SISTEMI VE 2012 SONRASI AB YAKLASIMLARI (İsmet Munlafalıoğlu, R.Barış Canpolat)

Özet: Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) 01.01.2005 tarihinden itibaren çalışmaya başlamıştır. ETS 2005-2007 tarihleri arasında 1.uygulama dönemi, 2008-2012 tarihleri arasında 2.uygulama dönemi olarak 2 dönemden oluşmaktadır. Sistem ne getirmektedir, uygulamalardan ne gibi dersler çıkarılmıştır ve 2013 sonrası için AB yaklaşımları nelerdir?

Tamamı

TÜRKİYE'DE BİR ÇİMENTO FABRİKASI İÇİN  HAVA KALİTESİ MODELLEME ÇALIŞMASI (R. Barış CANPOLAT, Aysel T.ATIMTAY, İsmet MUNLAFALIOĞLU, Ersan KALAFATOĞLU)

Özet: Bu çalışmada, bir çimento fabrikası için yapılan emisyon ölçüm sonuçları kullanılarak ortam havası kalitesi için bir modelleme çalışması yapılmıştır. Modelleme çalışması sonunda bulunan yer seviyesi konsantrasyonları ile imisyon ölçüm sonuçları karşılaştırılmıştır. Matematiksel model olarak Industrial Source Complex-ISC Version 3.0 kullanılmıştır. Model sonuçları ile ölçüm sonuçları arasındaki farkın nedenleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bundan sonra yapılacak hava kalitesi ölçümleri yapılmadan önce nelere dikkat edilmesi konusunda öneriler geliştirilmiştir.

Tamamı

 

TÜRKİYE'DEKİ BAZI ÇİMENTO FABRİKALARIN HAVA KİRLİLİĞİNE KATKILARI (Ersan KALAFATOGLU, Nuran ÖRS, Tülin GÖZMEN, Sibel SAİN, İsmet MUNLAFALIOGLU)

Özet: Kurulu altı çimento fabrikası ve kurulması planlanan bir çimento öğütme ve paketleme tesisi için hava kalitesine katkı modellemesi çalışmasında  EPA (www.epa.gov) (Environment Protection Agency) onaylı BREEZE AIR ISCLT3 yazılımı kullanılmıştır. Altı fabrikanın NO2 (azot dioksit), üç fabrikanın NO (azot monoksit), bir fabrikanın CO (karbon monoksit) ve üç fabrikanın PM10 (havada asılı partikül madde) ve PM (çöken toz) hava kalitesine katkıları modellenmiştir. Ayrıca kurulması planlanan tesisin PM10 ve PM modellemeleri üç farklı meteorolojik veri ve iki farklı topoğrafya verisi kullanılarak değerlendirilmiştir. Tesislerin tümünün hava kalitesine etkileri, Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği’nin belirlediği sınır değerlerin altındadır. Genel olarak alıcı ortamlardaki en yüksek konsantrasyon değerleri fabrika sınırında veya yakın çevresinde gerçekleşmektedir.

Tamamı

 

TÜRKİYE'DEKİ ÇİMENTO FABRİKALARININ EMİSYON FAKTÖRLERİ (R. Barış Canpolat, A. T.Atımtay, İsmet Munlafalıoğlu,E. Kalafatoğlu, E. Ekinci)

Özet: Türkiye’deki çimento sektörü için emisyon faktörleri (EF) bulunmuştur. Emisyon faktörleri çimento ve öğütme-paketleme fabrikaları için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler uluslararası emisyon faktör değerleri ile karşılaştırılmıştır. Türk Çimento Sektörünün partikül madde ve SO2 Emisyon Faktörleri  A.B.D., Almanya, Avusturya ve Hollanda çimento sektörleri ile karşılaştırıldığında, PM için emisyon faktörü yüksek ve SO2  için düşük bulunmuştur. NO2 ve CO emisyon faktörleri ise uluslararası emisyon faktörlerinin minimum ve maksimum değerleri arasında hesaplanmıştır. Sonuçlar, çimento fabrikalarındaki partikül madde emisyonlarının, özellikle emisyon ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığı son üç sene içerisinde, azalmakta olduğunu göstermiştir. Ayrıca, çimento fabrikalarından kaynaklanan emisyonun % 90’dan fazlasının, diğer kaynaklara göre sayıca az olan birincil kaynaklardan yayıldığı tesbit edilmiştir.

Tamamı

 

TÜRKİYE'DEKİ BAZI ÇİMENTO FABRİKALARININ ESER ELEMENT EMİSYONLARI (M.Koral, N.Örs,F.İşbilir, E. Kalafatoğlu, İsmet Munlafalıoğlu, B. D. Emir)

Özet: Yönetmelikte toz emisyonundaki eser inorganik maddeler çevre etkileri açısından iki gruba, herbir grup üç farklı sınıfa ayrılmış ve her sınıf için debi sınırlamasına da bağlı olarak emisyon sınırları getirilmiştir.               Bu çalışmada Türkiye’de ayrı coğrafi bölgelerde bulunan üç çimento fabrikasının ana bacalarından alınan toz örneklerinin eser element (Be, Cd, Cr, Pb, Ni, Se, Te, Tl, V, Sb, Ba, Zn, Co, Sr, Cu, Bi, Ca, Mg ve Mo) içerikleri ICP (endüktif olarak eşleşmiş plazma) spektrofotometresi kullanılarak belirlenmiştir. Bu fabrikaların eser element emisyonlarının H.K.K.Y. sınır değerlerinin altında ve hesaplanan eser element emisyon faktörlerinin literatürde verilen değerlerle uyum içinde olduğu bulunmuştur.

Tamamı