a1
a2
a3
Haberler :

01.04.2010 tarihinden itibaren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren çevreye kirletici etkisi olan tesisler çevre izin ve lisans konularını kapsayan tek bir belgeyi elektronik ortamda yapacakları başvurular üzerinden almakla yükümlüdür. Çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması aşamasında, öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi’nin (GFB) alınması gerekmektedir. Daha sonra, GFB süresinin geçerli olacağı 1 yıl içerisinde Çevre izin ve lisans süreci tamamlanmalıdır. 

Çevre izin ve lisans süreçlerinde, ölçüm ve analiz çalışmaları gerektirecek olan (emisyon, atıksu deşarj, gürültü vb.) raporların yanı sıra diğer (yapı kullanım izinleri, işletme belgesi, kapasite raporu vb.) belge ve bilgilerin de Bakanlığın uygulamalarına ve mevzuata uygun şekilde hazırlanmaları gerekmektedir. Şirketimiz, çevresel ölçüm ve analizler konusunda deneyimli uzmanları bünyesinde bulundurmakta olup, tesis ile ilgili bilgi ve belgelerin yanı sıra yetkili laboratuvarlardan alınan sonuçların da mevzuat kapsamında değerlendirme ve kontrolünü de danışmanlık hizmeti kapsamında yapabilmektedir.

 Şirketimizin kurulduğundan bugüne ana iştigal alanı çevre danışmanlık faaliyetleri olup, GFB ve Çevre izin&lisans süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ilk şirketlerden biri olmuştur.  

Diğer yandan, yönetmelik doğrultusunda çevreye kirletici etkisi olan tesisler çevre görevlisi istihdam etmek, çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre danışmanlık firmalarından hizmet almak durumundadırlar. Bu doğrultuda, yönetmelik kapsamında yer alan her tesis çevre yönetimi konusunu artık “yasal bir zorunluluk” olarak konunun uzmanlarına emanet etmelidir.  

Bugün “iyi bir Çevre yönetimi” ile tesislerin atık, hava, su, toprak, gürültü, iklim değişikliği, kimyasallar gibi pek çok farklı çevresel boyut altında yürürlükte olan yüzlerce düzenlemeye uygun olarak çalışması ve söz konusu düzenlemeler kapsamında periyodik bildirimler ile bir çok veriyi Bakanlığa zamanında ve eksiksiz olarak sunması anlaşılabilir.  

“Sürdürülebilir bir çevre yönetimi” ise sadece bugünün gerekliliklerini değil yarının da ihtiyaçlarını ve sınırlamalarını bugünden öngörebilmek, bu doğrultuda tehdit ve fırsatlara göre yatırımları yönlendirmek, sosyal ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek ve yoğun rekabet ortamında ekonomik olarak ta bir fayda sağlayabilmek demektir. Şöyle ki, yakın gelecekte küresel ya da AB gibi bölgesel pazarlarda, hatta yerel ölçekteki kamu ve özel sektör alımlarında, aynı temel işleve sahip ancak yaşam döngüsü boyunca çevreye olan olumsuz etkisi düşük olan ya da olmayan mal, hizmet ve yapımların öne çıkarak avantaj elde etmesi beklenmektedir.

Şirketimiz, sürdürülebilir çevre yönetimi danışmanlığı konusunda faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu anlayışının bir göstergesi olarak hizmet süresi uzun yıllara dayanan ve aralarında seçkin sanayi kuruluşlarının yer aldığı özel bir referansa sahiptir.

Çevre Yönetimi ile e-izin ve lisans başvuruları Çevre Yönetimi ile e-izin ve lisans başvuruları

* Şemaları görebilmek için üzerine tıklayınız.