TÜRKİYE’DEKİ ÇİMENTO FABRİKALARININ EMİSYON FAKTÖRLERİ

TÜRKİYE’DEKİ ÇİMENTO FABRİKALARININ EMİSYON FAKTÖRLERİ

6 Mart 2020 Yayınlarımız 0

B. R.Canpolat*, A. T.Atımtay*, İ. Munlafalıoğlu**,E. Kalafatoğlu***, E. Ekinci****

*ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, 06531 Ankara

**T.Ç.M.B. Eskişehir Yolu, 9.Km, 06530 Ankara

***TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi, P.K.21, 41470 Gebze, Kocaeli

****İTÜ, Kimya ve Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak, İstanbul

ÖZET

Partikül Madde (PM), SO2, NO2  ve CO emisyonları, 1997 yılından beri Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından standart cihaz ve teknikler kullanılarak ölçülmektedir. Bu veriler kullanılarak  Türkiye’deki  çimento  sektörü  için  emisyon  faktörleri  (EF)  bulunmuştur.  Emisyon

faktörleri çimento ve öğütme-paketleme fabrikaları için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler uluslararası emisyon faktör değerleri ile karşılaştırılmıştır. Türk Çimento Sektörünün partikül madde ve SO2  Emisyon Faktörleri   A.B.D., Almanya, Avusturya ve Hollanda çimento

sektörleri ile karşılaştırıldığında, PM için emisyon faktörü yüksek ve SO2  için düşük bulunmuştur.

NO2 ve CO emisyon faktörleri ise uluslararası emisyon faktörlerinin minimum ve maksimum değerleri arasında hesaplanmıştır. Sonuçlar, çimento fabrikalarındaki partikül madde emisyonlarının, özellikle emisyon ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığı son üç sene içerisinde,

azalmakta  olduğunu  göstermiştir.  Ayrıca,  çimento  fabrikalarından  kaynaklanan  emisyonun  %

90’dan fazlasının, diğer kaynaklara göre sayıca az olan birincil kaynaklardan yayıldığı tesbit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER : Emisyon faktörleri, çimento üretimi, emisyonlar

SUMMARY

PM, SO2, NO2 and CO emissions were measured by Turkish Cement Manufacturers’ Association (TCMA) in cement plants by using standard techniques and equipment since 1997. Emission factors (EF) were calculated by using these available data for the cement sector. The

emission factors were found both for cement and grinding-packing plants separately. The results of the study were compared with  international emission factors. It was observed that Turkish Cement Sector’s particulate matter emission factors are higher and SO2  emission factors are

lower than the values determined for USA, German, Austrian and Netherlands cement sectors. As

NO2 and CO emission factors were considered, they are between minimum and maximum values of International emission factors. The results showed that there is a decrease in dust emissions especially in last three years during the period of regular measurements. Also, it was found that

more than %90 of air pollution is emitted from primary sources of each plant which are few in number.

Keywords: Emission factors, cement production, emissions,

GİRİŞ

Emisyon faktörleri (EF), hava kalitesi yönetiminde önemli yer tutmaktadırlar. Emisyon faktörleri, emisyon kontrol stratejilerinin geliştirilmesinde, izin ve kontrol programlarının uygulamalarının belirlenmesinde, kaynakların etkilerinin ve uygulanabilir önlem stratejilerinin anlaşılmasında kullanılmaktadır. Emisyon faktörü birim üretim başına atmosfere atılan kirletici miktarının ortalama değeridir. Emisyon faktörleri güvenilirlik ve hassasiyetlerine göre sınıflandırılırlar. Sınıflandırma A

dan E ye kadar değişir. Bu çalışmada hesaplanan emisyon faktörleri partikül madde, CO ve NO2

için A-sınıfı, SO2 için B-sınıfı olarak sınıflandırılabilir.

Türkiye çimento sanayi emisyon faktörlerinin hesaplanması için bugüne kadar yapılan ilk

çalışma Ekinci ve diğerleri (1995) tarafından gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEM

Çimento fabrikaları ve öğütme-paketleme tesislerinin emisyon ölçümleri 1990 yılından beri yapılmaktadır. Ancak, emisyon ölçümlerinin TÇMB tarafından düzenli ve sistematik şekilde, standart teknikler ve cihazlar kullanılarak yapılması 1997 yılında başlamıştır. Bu çalışmada, 1997 yılında başlatılan emisyon ölçümleri ile ilgili değerlendirmeler daha önemle ele alınmış ve bu verilere dayalı yeni emisyon faktörleri de hesaplanmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Çimento fabrikaları için emisyon faktörleri

Bu çalışmada, ülkemizde faaliyet gösteren çimento fabrikalarından 28’i incelemeye alınmıştır. Diğer fabrikaların emisyon  ölçümlerine  ilişkin  yeterli  veri  bulunmamaktadır. Ayrıca,

9 adet çimento öğütme-paketleme tesisinin emisyon ölçüm sonuçları irdelenmiştir. İncelemeye alınan 28 fabrikanın 19’unda düzenli emisyon ölçümleri mevcut olduğu için (1997 sonrasında emisyon ölçümü yapılan fabrikalar) emisyon faktörü hesabı dışında kalan detaylı çalışmalarda diğer  9  fabrika  kullanılamamıştır.  Ekinci  ve  diğerleri  (1995)’nin  yaptığı  çalışmada,  emisyon faktörleri hesabına çimento fabrikaları ile birlikte öğütme-paketleme tesisleri de dahil edilmiştir. Fakat, bu çalışmada çimento fabrikaları ve öğütme-paketleme tesisleri birbirlerinden ayrılmışlardır.

Emisyon faktörleri ölçüm anındaki üretim (tonaj) değerinin emisyon miktarına bölünmesiyle bulunmaktadır.  Ulusal  emisyon  faktörü,  her  fabrika  için  hesaplanan  emisyon  faktörünün kapasiteye göre ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanmaktadır.

Ulusal emisyon faktörleri ; PM için 0.190 kg/t çimento, CO için 1.861 kg/t çimento, NO2 için

1.390 kg/t çimento ve SO2  için 0.053 kg/t çimento olarak bulunmuştur. TÇMB’nin 19 farklı fabrika için hazırladığı emisyon ölçüm raporlarından toplam çimento üretiminin 3 560 t/saat ve buna tekabül eden toplam klinker üretiminin 2 936 t/h olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitten çimento

üretimi ile klinker üretimi arasındaki oranın 1.21 olduğu bulunmuştur.  Böylece, klinker üretimine dayalı emisyon faktörleri de bulunabilmiştir.  Klinkere dayalı emisyon  faktörleri, PM için 0.230 kg/t klinker, CO için 2.252 kg/t klinker, NO2  için 1.682 kg/t klinker ve SO2 için 0.064 kg/t klinker olarak

hesaplanmıştır. Bu sonuçlar  Alman, Avusturya ve  Hollanda emisyon faktörleri ile Tablo 1’de

karşılaştırılmıştır.

Tablo 1. Ulusal EF’nin bazı ülkelerin emisyon faktörleri ile karşılaştırılması

a Kroboth, 1990

b Lorber, 1997

c Corinair, 1996

Not: Bu çalışmada elde edilen sonuçlar gri alandaki değerlerdir.

PM:   Hesaplanan ulusal emisyon faktörü olan 0.190 kg/t çimento diğer ülkelerin emisyon faktörlerinden daha yüksektir. Fakat, bu çalışmada bulunan emisyon faktörü değeri, 1995 yılında Ekinci ve diğerleri (1995) tarafından bulunan 0.337 kg/t çimento değerinden oldukça düşüktür. Bu durum çimento fabrikalarının toz tutma teknolojisinde son yenilikleri takip etmeleri ile açıklanabilir.

CO:  Ulusal  emisyon  faktörü  olarak  bulunan  1.861  kg/t  çimento  Avusturya  emisyon  faktör

değerinden düşük, fakat Hollanda’nın ulusal değerinden yüksektir. Ulusal CO emisyon faktörü, Ekinci ve diğerleri (1995) tarafından bulunan 1.609 kg/t çimento değerine oldukça yakın olarak hesaplanmıştır.

NO2 : Ulusal emisyon faktörü olarak hesaplanan 1.390 kg NO2/t çimento değeri Hollanda ve Avusturya EF değerlerine oldukça yakındır. Almanya emisyon faktörü ise ulusal emisyon faktörü olarak bulunan değerden yüksektir. Fakat, Ekinci ve diğerleri (1995) tarafından bulunan 0.596 kg/t

çimento değeri, son 4 yıl içerisinde NO2  emisyonlarında     % 133’lük bir artış olduğu sonucunu göstermektedir.  Döner  fırınlardaki  yüksek  sıcaklık  (1400-1600    C)  ortamının  termal  NOx

oluşumuna neden olduğu bilinmekle beraber, %133 gibi bir artış oldukça dikkat edilmesi gereken

bir durum ortaya çıkarmıştır. Çünkü, NOx   emisyonlarının kontrolü PM emisyonlarına göre çok daha zordur.

SO2:  SO2 için elde edilen veri sayısı diğer parametrelere oranla daha azdır. Hesaplanan emisyon faktörü 0.053 kg/t çimento olup, diğer Avrupa ülkeleri değerlerinden düşüktür. Bu değer Ekinci ve

diğerleri (1995) tarafından bulunan 0.060 kg/t çimento değerine oldukça yakındır. SO2  emisyon verileri diğer parametrelere göre daha az sayıda olduğu için, hesaplanan EF değerinin kalitesini

etkilemiştir. Bu yüzden SO2 için hesaplanan EF B-sınıfı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, yakıt tipi ve ham madde SO2 emisyonlarını oldukça etkilemektedir. SO2 emisyon faktörünün diğer ülke değerlerinden  daha  düşük  olmasının  önemli  sebeplerinden  birisi  ölçüm  metodudur.  Elektro

kimyasal sensörler SO2 emisyonlarına karşı çok hassas değildirler ve fabrikalardaki emisyon ölçümleri bu tip sensörlerle yapılmıştır.

Öğütme-paketleme tesisleri emisyon faktörleri

Gerek çimento fabrikalarına ait öğütleme-paketleme üniteleri, gerekse müstakil öğütme- paketleme tesisleri birlikte düşünülmüş ve yarı mamul klinkerden çimento üretimine kadar olan süreçteki Emisyon Faktörü bulunmuştur.  26 tesis için emisyon faktörü, PM için 0.013 kg/t çimento olarak hesaplanmıştır.   Bu değer, Avrupa’nın çimento öğütme-paketleme tesisleri için bulduğu

0.100 kg/t çimento değerinin çok altında, hemen hemen %10’udur (Corinair, 1996).

Emisyonlar için ana ve tali kaynaklar

Çimento fabrikalarında emisyona neden olan kaynaklar ana (Döner Fırın Bacaları, Klinker Soğutucuları, Çimento Değirmeni Bacaları, Kömür Değirmeni Bacaları, By-Pass Bacaları) ve tali kaynaklar (Silo Üstü Bacaları, Ham Madde Değirmeni Bacaları, Kırıcı Bacaları, Öğütme ve Paketleme Bacaları vb.) olarak iki gruba ayrılabilir. Yapılan çalışmalar sonucunda, ana kaynaklardan çıkan emisyonunun toplam PM emisyonuna göre oranı % 91.4 olarak bulunmuştur. Bu oran gaz emisyonlarında %100’dür.

Klinker ve çimento üretim proseslerinden kaynaklanan emisyonlar

Çimento fabrikalarındaki emisyonlar, klinker ve çimento üretim proseslerinden kaynaklanan emisyonlar olarak ikiye ayrılabilir. Klinker prosesi ham maddeden kinker üretimine kadar olan süreçteki işlemleri kapsamaktadır. Çimento üretim prosesi ise klinkerin öğütülmesinden çimentonun paketlenmesine kadar olan süreçtir. Klinker üretim prosesinden kaynaklanan PM emisyonu toplam emisyonun % 88.4’üdür. Geriye kalan % 11.6 ise çimento üretim prosesinden kaynaklanmaktadır. Gaz emisyonlarının tamamı ise klinker üretim prosesinden gelmektedir.

Emisyon faktörlerinde yıllara göre değişim

Emisyon verileri yeterli olan 14 çimento fabrikası irdelendiğinde fabrikaların % 71’inin durumu, son

yapılan 1999 ölçümlerinde önceki yıllara göre daha iyi çıkmış ve daha düşük emisyon faktörleri hesaplanmıştır. Ayrıca, fabrikaların % 57’sinde CO ve % 75’inde SO2 emisyon faktörleri daha düşük  olmakla  birlikte,  fabrikaların  sadece  %  21’inde  NO2    emisyonları  bir  önceki  ölçüm

sonuçlarına göre daha düşük bulunmuştur.   %79 unda ise NO2 emisyonlarında artış vardır.

Özellikle PM emisyonlarındaki düşüşler, son teknolojilerin kullanılmasına bağlanmaktadır.

Ulusal emisyon faktörünün hesaplanmasında 1997 yılından önce yapılan emisyon ölçümleri de dikkate alınmıştır. Eğer bu değerler dikkate alınmayıp, ölçümlerin düzenli olarak yapıldığı 1997 ve sonrası için emisyon değerleri alınırsa, aşağıda verilen emisyon faktörleri bulunmaktadır:

PM Emisyon faktörü 0.152 kg/t çimento CO Emisyon faktörü 2.132 kg/t çimento NO2 Emisyon faktörü 1.652 kg/t çimento SO2 Emisyon faktörü 0.032 kg/t çimento

Burada 0.152 kg/t çimento olarak bulunan PM emisyon faktörü, daha önce ulusal emisyon faktörü olarak hesaplanan 0.190 kg/t çimento değerinden daha düşüktür.                                                                                                                                           Fakat, CO ve NO2

emisyon faktörleri daha yüksek çıkmıştır.

SONUÇLAR

Bu çalışmada, Türk Çimento Sektörü için emisyon faktörleri hesaplanmıştır. Bulunan değerler uluslararası değerlerle karşılaştırılmıştır. Ulusal emisyon faktörleri PM için 0.190 kg/t çimento, CO için 1.861 kg/t çimento, NO2  için 1.390 kg/t çimento ve SO2  için 0.053 kg/t çimento

olarak bulunmuştur. Ulusal PM emisyon faktörünün Avusturya ve Hollanda emisyon faktörlerinin 2

katı olduğu görülmüştür. Fakat, klinker üretimine dayanan emisyon faktörleri irdelendiğinde, 0.230 kg/ t klinker olarak bulunan PM emisyon faktörü Alman emisyon faktörüne göre sadece % 35 daha yüksektir. Avusturya’nın CO emisyon faktörü, ulusal emisyon faktöründen 1.2 kat daha

yüksektir. NO2 için bulunan 1.390 kg/t çimento değeri, 1.296 kg/t çimento olan Avusturya ve 1.400 kg/t çimento olarak hesaplanan Hollanda emisyon faktörleri değerleri arasındadır. Ulusal SO2 emisyon faktör değeri ise diğer ülkelere göre en düşük değere sahip olan Avusturya’dan bile 3.6

kat daha düşüktür.

Bu  çalışmanın  önemli  sonuçlarından  biri,  çimento  fabrikasındaki  toplam  emisyonların ağırlıkça % 90’dan fazlasının ana kaynaklardan geldiğidir.

KAYNAKLAR

Bromberg, S., 1998. Emission Inventory Workshop, EPA, USA. Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, 1985. USEPA, Vol 1-2.

Corinair Inventory, Default Emission Factors Handbook, 1996, Commission of European

Community.

Ekinci,  E.,  Munlafalıoğlu,  İ.,  Tırıs,  M.,  and  Pekin,  A.V.,  1995.  “Characterisation  of Cement Plants Emissions in Turkey”, Water,Air and Soil Pollution 106:83-95,1998, Kluwer Academic Publishers.

Lorber, K.E.,1997. “Air Quality Control Measures for Cement Industry”, Environmental

Research Forum Vols. 7-8, pp.197-202.

Von  Kroboth,  K.,  Kuhlmann,  K.,  Xeller,  H.,1990.  Current  State  Emission-Reduction

Technology in Europe, ZKG International, Nr. 3/1990.

Ekinci,  E.,  Munlafalıoğlu,  İ.,  Tırıs,  M.,  and  Pekin,  A.V.,  1995.  “Characterisation  of Cement Plants Emissions in Turkey”, Proceedings of II. National Air Pollution Modelling and Control Symposium, pp. 161-169, İstanbul.